Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

Máramarosszigeti piarista öregdiákok találkozója

Megható, s ugyanakkor lelkes légkör­ben került sor április 8-án Mára­marosszigeten a volt piarista öregdiákok találkozójára. Ezt a kör zászlóavatásának tizedik évfordulója alkalmából szervezték, amelyen a kolozsvári konfráter is részt vett, aki annak idején Balázs Kornél öregdiák­kal, a kincses városbeli baráti kör titkárával elősegítette a kör megalakulását és –bevon­va a külföldön élő öregdiákokat is – folya­matos anyagi támogatásban részesítette. A szentmisét követően, a szépen rendbetett sekrestyéből felmenve a teljesen restaurált és berendezett emeleti imaterembe, baráti beszélgetés keretében megvitatták többek között az elorzott egyházi tulajdonok – köztük az 1912-ben épült híres márama­rosszigeti piarista főgimnázium, a város legnagyobb, impozáns épülete, valamint a rendház – visszaszolgáltatásának jogtalan elhúzását, kiértékelték a nehéz körülmé­nyek között élő tanulók anyagi támogatásá­nak helyzetét, a Piarista-Diák ösztöndíjban való részesítést. Ruppert atya, megköszön­ve eddigi kitartásukat, lelkesedésüket, bá­torította a jelenlévőket a további töretlen szolgálatra a köz érdekében.

Ruppert József piarista homíliában hangúlyozta a kalazanciusi értékeket

Az eseményre Budapestről a városba utazott Ruppert József piarista, a Romániai Piarista Rendtartomány felelőse, a szatmári püspökséget a máramarosszigeti születésű Melega Péter, az egyházmegye gazdasági igazgatója képviselte.

Reszler Mihály máramarosi főes­peressel, a piaristák által 1730-ban épített Borromeo Szent Károly tiszteletére szentelt máramarosszigeti főtemplom plébánosával, Melega Péterrel, Giurgiu Daniel segédlel­késszel és Fodor Gyögy piarista konfráter segédletével bemutatott szentmisén a főce­lebráns Ruppert József hangsúlyozta a ka­lazanciusi értékeket, amelyek szellemében élnek és idős koruk ellenére ma is áldásosan tevékenykednek a volt piarista diákok és hozzátartozóik.

A máramarosszigeti egyházi iskolák tanáraira emlékeztek a Baráti megbeszélésen vették számba az irgalmasság általuk gyakorolt cselekedeteit z emléktábla előtt

A temetőben megemlékeztek az oda el­temetett piarista paptanárokról, a konfráter pedig imádkozott a Jakubinyi család nyug­vóhelyénél az elhunytak lelki üdvösségéért, Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szüleiért, akik ilyen kiváló, tudós főpásztor­nak adtak életet és neveltek az Anyaszent­egyház és nemzetünk szolgálatára.

Majd a közösen elfogyasztott ebéd után az irgalmasság rózsafüzérének és litániájá­nak elimádkozásával a templomban zárult az egymást megerősítő és reményt keltő ta­lálkozó.

Hálás köszönetünket szeretnénk kife­jezni az idős kora ellenére fáradtságot nem ismerő László Irén-Etel nyugalmazott mér­nök-tanárnak, a kör titkárának a sikeres szervezésért.

Fodor György 
piarista konfráter

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Következő