Keresés

Egyház Helyi hírek Közélet

Konfirmáció Máramarosszigeten

Ünnepnapra ébredt Máramarossziget református közössége május második vasárnapján, hiszen a református templom­ban konfirmációi istentiszteletre került sor. Tíz fiatal, Alb Andrea, Bálint Erika, Fetico Dumitru, Kovács Emese, Kovács Gellért, Lingvai Levente, Nagy Dóra, Somogyi Ádám, Szöllőssy Márta és Török Gábor tett fogadalmat Jézus Krisztus követésére és a református anyaszentegyházban való istenfélő életre. Az istentisztelet előtt a lel­készi hivatal irodájában gyűlt össze a kis sereg, majd Lovász István helyi lelkipásztor és Ferenczy Csaba főgondnok ill Csiszár Tibor gondnok vezetésével elindultak a re­formátus templom felé.

Közös énekkel vo­nultak be a templomba, „szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram” – zen­gett az ünnepi zsoltár. Az igehirdetés után sor került a növendékek kikérdezésére, a konfirmálók szépen és érthetően válaszol­tak. Fogadalomtételük után lelkipásztor megáldotta őket és egyházunk rendtartá­sa szerint felhatalmazta őket az úrvacso­ra vételére. Ferenczy Csaba főgondnok a református egyházközség nevében szólt a konfirmáltakhoz, beszédében hangsúlyoz­ta a fogadalomtétel megtartásának jelentő­ségét, majd egy igével zárta szavait: „senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magavise­letben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban” (1Tim 4,12). A nemzeti imád­ságunk eléneklése és áldás után lelkipásztor vezetésével a konfirmáltak közössége kivo­nult a templomból és fogadta a kivonuló gyülekezet jókívánságait és ajándékait.

Isten áldása legyen e fiatal életeken és szeretteiken és adja meg, hogy református anyaszentegyházunk javára tudjanak élni, szolgálni.

Lovász István
református lelkipásztor

Megosztás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *